Ochrana osobních údajůSouhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel nebo Zájemce souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával a uchovával všechny údaje poskytnuté uživatelem za účelem plnění smluvních vztahů, z důvodu poskytování informací vážících se ke smluvnímu vztahu, z důvodu nabídky dalších služeb provozovatele a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to po dobu než uživatel svůj souhlas dle bodu 2. níže odvolá.

Uživatel bere na vědomí následující informace:
1. Uživatel je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných společností.
2. Uživatel je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat.
3. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může: a) požádat společnost o vysvětlení, b) obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, c) požadovat, aby společnost odstranila vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů uživatele, d) požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranila takto vzniklý stav.

Každý klient může kdykoliv požádat písemně nebo elektronicky na media.infocizinciweb@gmail.com Provozovatele o částečné nebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze provozovatele, kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících uzavřených smluv prostřednictvím Partnera nebo Dodavatele služeb daného klienta sjednané prostřednictvím provozovatele.

V případě, že klient chce odstranit osobní údaje od Partnera nebo Dodavatele služeb musí si sám zažádat u Partnera nebo Dodavatele. Poskytovatel nenese zodpovědnost za ochranu osobních údajů poskytnutých klientem Partnerovi nebo Dodavateli a to především u kalkulaček pojištění poskytnutých makléřstvím dle Všeobecných smluvních podmínek.

Toto znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů je platné ode dne 11.11.2013