Podnikání cizinců v ČR

Pokud v ČR pracujete jako podnikatel, tzv. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), statutární zástupci a členové obchodních společností, jste povinen platit Daně, Zdravotní a Sociální pojištění.

K podnikání je tedy nezbytné podat Daňové přiznání za rok 2012 na místně příslušném Finančním úřadě nejpozději do 31.3.2013.

V případě, že využíváte služeb daňového poradce, termín podání je nejpozději 30.6.2013.

Když podáváte daňové přiznání je nutné vyplnit jeden z těchto formulářů:

1) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (růžový formulář) – fyzická osoba

2) Přiznání k dani z příjmů právnických osob (růžový formulář) – s.r.o., a.s., v.o.s.

Pokud daňové přiznání nepodáte, hrozí Vám postih od finančního úřadu!!!!!

K podnikání je dále nutné mít uzavřené cestovní Zdravotní pojištění. Od 1.1.2011 je při prodlužování pobytu na území ČR podmínkou mít sjednané komplexní zdravotní pojištění u pojišťovny, která je akreditována Českou národní bankou (ČNB). Jsou jimi např. Slavia, PVZP, Uniqa, ERGO a Maxima.

Při podnikání musíte měsíčně platit zálohy na Sociální pojištění, které se hradí na místně příslušném úřadu Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) dle adresy Vašeho přechodného bydliště uvedeného v pase.

Sociální pojištění se platí měsíčně do 20. dne následujícího měsíce. Minimální měsíční záloha je 1 836 Kč, když uhradíte do 31.3.2013. Od 1.4.2013 bude minimální měsíční záloha

1 890 Kč.

Přehled o příjmech a výdajích z podnikání je nutné předložit do 30ti dnů od podání daňového přiznání na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Při neplacení Vám vzniká dluh, ze kterého denně narůstají penále a následně i pokuta!!!!!!

Výjimku v podnikání tvoří zaměstnaní lidé. kteří mají navíc živnostenské oprávnění. Pokud na živnost vyděláváte méně než v zaměstnání, jedná se o vedlejší výdělečnou činnost. V tomto případě musíte tuto vedlejší činnost nahlásit na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), jinak bude brána jako hlavní činnost.

U vedlejší výdělečné činnosti je měsíční záloha na sociální pojištění 735 Kč pro 2012 a 756 Kč pro rok 2013. Pokud máte za rok (od ledna do prosince 2012) čistý příjem po odečtení méně než 60 329 Kč (daňový základ), nemusíte platit zálohy.

Pokud to nenahlásíte OSSZ a neplatíte zálohy, vzniká Vám dluh!

V podnikání je od 1.1.2012 novinkou pro statutární zástupce a členy obchodních společností a družstev povinnost účastnit se sociálního pojištění a to v případě, že mají v roce 2012 měsíční výdělek minimálně 2 500 Kč.

Společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností, členové družstva, členové kolektivních orgánů právnických osob (např. členové představenstva či dozorčí rady akciové společnosti, členové výboru společenství vlastníků jednotek), likvidátoři a prokuristé, vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, dle novely zákona o nemocenském pojištění se povinně účastní důchodového a nemocenského pojištění, pokud jejich rozhodný příjem činí alespoň 2 500 Kč za měsíc.
Výše odvodů na sociální pojištění činí 31,5% z hrubé mzdy.
Veškeré změny máte povinnost hlásit do 8 dnů.

Pokud nepodáte daňové přiznání a máte dluh na sociálním pojištění, či nemáte uzavřené
zdravotní pojištění, nesplňujete podmínky pro prodloužení pobytu na území ČR!

Více informací naleznete naleznete na webových stránkách Finančního úřadu nebo České správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Back to top ▴