Obchodní podmínkyÚvodní ustanovení
1. Fyzická osoba Miroslav Mikota, Vršní 796/29, 19800 Praha 8 – Kobylisy, CZ, (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, software, internetové stránky, informace a aplikace umístěné na webových stránkách infocizinci.cz (dále jen „Služba“). Služba slouží ke zprostředkování obchodních poptávek a nabídek a poskytnutí informací široké veřejnosti.
2. Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

Definice
1. Poskytovatel nebo Provozovatel je Miroslav Mikota, Vršní 796/29, 19800 Praha 8 – Kobylisy, CZ.
2. Propojenou osobou se rozumí další společnosti propojené na základě obchodního vztahu s Poskytovatelem.
3. Partnerem nebo Dodavatelem se rozumí propojená osoba nabízející služby na doméně.
4. Zájemce nebo Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která navštívila Portál a uvedla na sebe kontakt ve webovém formuláři na Portálu.
5. Službou se rozumí služby, produkty, informace, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doméně provozované Poskytovatelem. Služby jsou umístěny na doméně www.infocizinci.cz a odvozených subdoménách.
6. Užívání Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doméně Služby, zejména zadávání Inzerce.
7. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) přenesené Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služby na doméně www.infocizinci.cz, včetně zadáním Inzerce.
8. Registrací se rozumí proces vyplnění registračního formuláře a odeslání vyplněného registračního formuláře, kdy Uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění souhlas s Ochranou osobních údajů.
9. Vznik smluvního vztahu je okamžikem dokončení Registrace, tedy kliknutím na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatele, který se řídí těmito Podmínkami. Uživatel výslovně a čestně prohlašuje, že provedením Registrace vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů a těmito obchodními podmínkami. Výslovně souhlasí se všemi jejich ustanoveními a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

Práva a povinnosti
1. Uživatel prohlašuje a zaručuje vůči Poskytovateli, že:
a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,

Definice
b) nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užíváním Služby,
c) veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
d) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
e) si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu uživatele nebo,
f) si je vědom skutečnosti, že při sjednání, zprostředkování, uzavření služby nebo smlouvy s Partnerem nebo Dodavatelem
6. Užívání Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doméně Služby, zejména zadávání Inzerce.
7. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) přenesené Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služby na doméně www.infocizinci.cz, včetně zadáním Inzerce.
8. Registrací se rozumí proces vyplnění registračního formuláře a odeslání vyplněného registračního formuláře, kdy Uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění souhlas s Ochranou osobních údajů.
9. Vznik smluvního vztahu je okamžikem dokončení Registrace, tedy kliknutím na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatele, který se řídí těmito Podmínkami. Uživatel výslovně a čestně prohlašuje, že provedením Registrace vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů a těmito obchodními podmínkami. Výslovně souhlasí se všemi jejich ustanoveními a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

Vyloučení záruk a odpovědnosti za škodu
1. Služba poskytovaná Poskytovatelem Uživateli je poskytována „tak jak je“. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.
2. Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

Definice
1. Poskytovatel nebo Provozovatel je Miroslav Mikota, Vršní 796/29, 19800 Praha 8 – Kobylisy, CZ.
2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob nebo třetím osobám.
3. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
a) jakýkoliv následek poskytnutí nepřesných, nesprávných či neúplných údajů o Uživateli nebo Zájemci při Registraci,
b) jakýkoliv jiný následek používání Služby.
4. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, neodpovídá za obsah Uživatele (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů).
5. Poskytovatel není odpovědný za obsah třetích stran zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích stran zobrazovaná v rámci Služby a software třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služby. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že obsah třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.
6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv smluvní vztah, který vznikne mezi Uživatelem nebo Zájemcem a třetí stranou na základě využívání Služby. Smluvní nebo právní vztah vzniká mezi Uživatelem nebo Zájemcem a třetí stranou, přičemž Provozovatel se zavazuje pouze za předání údajů, které Uživatel při registraci uvedl třetí straně a projevil zájem odesláním těchto údajů třetí straně na doméně provozovatele. Provozovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či třetí stranu z takového právního vztahu.

Provize
1. Registrace Uživatele je ze strany Provozovatele poskytovaná uživatelům zdarma.

Závěrečná ustanovení
1. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a uživatelem je a může být uskutečněna pouze v písemné formě a to buď emailem na media.infocizinciweb@gmail.com nebo písemně poštou na adresu Provozovatele pokud se jedná o stížnost či připomínku. V případě dotazů ohledně pojištění či dotazů tykajících se legislativy cizinců může být komunikace uskutečněna na email info@infocizinci.cz.
2. Česká verze těchto obchodních podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto podmínek jsou pouze informativního a nezávazného charakteru.
3. Salvátorská klauzule – pokud jakékoliv ustanovení je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto podmínek.
4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit obsah těchto Obchodních Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli.
5. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem uvedeným dle Provozovatele, avšak ve vztahu kdy Uživatel s touto změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání Služby ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.
Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 11.11.2013